This browser is not actively supported anymore. For the best passle experience, we strongly recommend you upgrade your browser.

Hungarian Hub

A Bird & Bird blog

| 5 minutes read

Mégis sor kerül az adatvédelmi törvény módosítására – frissítve szeptember 29-én

Az Országgyűlés valószínűleg még a nyári szünet előtt szavaz az adatvédelmi törvény módosításáról, annak ellenére, hogy korábban úgy tűnt, hogy erre csak ősszel kerül sor. Ha a tervezetet még júliusban megszavazzák, akkor a módosítások egy része szinte rögtön, míg egy másik része az IM eredeti terveinek megfelelően ősszel lép hatályba.

Korábbi bejegyzésünkben beszámoltunk arról az Igazságügyi Minisztériumnak arról a tervezetéről, amellyel több ponton jelentősen módosítani kívánja a hatályos adatvédelmi törvényt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (Infotv.), és részletesen bemutattuk a tervezetnek a hatályos szabályozásra vonatkozó hatását.

Az igazságügyi miniszter a tervezetet 2015. június 26-án nyújtotta be az Országgyűléshez. A T/5404 sz. javaslattal kapcsolatban Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes június 29-én kelt levelében kérte az Országgyűlés elnökét, hogy annak tárgyalására kivételes eljárásban kerüljön sor. A kérés szerint az összevont vitára június 30-án kerül sor, míg a zárószavazásra – (újabb) rendkívüli ülés összehívása esetén – július 6-án kerüljön sor.

Az alábbiakban összefoglaltuk azokat a jelentősebb különbségeket, amelyek a Kormány által közzétett tervezetben és az Országgyűléshez benyújtott változat között találhatóak.

Közérdekű adatok megismerése

Az Infotv. 29. §-a (A közérdekű adat megismerése iránti igény) a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

(1a) Az adatigénylésnek nem kell eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.

Az Infotv. 29. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

(1b) Az adatigénylésnek nem kell eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

Az Infotv. 29. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

(2a) Ha az igénylés olyan adatra vonatkozik, amelyet az Európai Unió valamely intézménye vagy tagállama állított elő, az adatkezelő haladéktalanul megkeresi az Európai Unió érintett intézményét vagy tagállamát és erről az igénylőt tájékoztatja. A tájékoztatás megtételétől az Európai Unió érintett intézménye vagy tagállama válaszának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele.

Az Infotv. 29. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és az Infotv. 29. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

(5) A költségtérítés mértékének meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők figyelembe:
a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,
b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének költsége, valamint
c) ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott költségelemek megállapítható mértékét jogszabály határozza meg.

Az Országgyűléshez benyújtott javaslatból kikerült az alábbi, a Kormány elé került tervezetben még megtalálható rendelkezés:

Az Infotv. 52. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

(1a) A Hatóság hivatalból vizsgálatot indíthat a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése céljából.

A Kormány elé került tervezethez képest megváltozott az Infotv. 63. § új (2a) bekezdésének tartalma:

Kormány előtti változat:

(2a) Ha a bejelentő vagy az adatkezelő a Hatóság (1) bekezdés b) pontja szerinti határozatát megalapozatlannak tartja, annak bírósági felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított hatvan napon belül kérheti.

Az Országgyűléshez benyújtott javaslat:

(2a) A (2) bekezdésben meghatározott perben a bíróság három hivatásos bíróból álló tanácsban jár el.

Kötelező szervezeti szabályozás

Az Infotv. új 64/A. § (1) bekezdésébe az Országgyűlés elé került tervezet beemelte, hogy a BCR jóváhagyásának kérelmezésére nem jogosult az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény hatálya alá tartozó adatkezelő. Ez elektronikus hírközlési szolgáltatók számára okozhat problémát, amennyiben az Ibtv. hatálya alá tartoznak.

Duplájára nő az adatvédelmi bírság maximuma (frissítve június 30-án)

A korábbi tervezet szerint a NAIH által kiszabható bírság maximuma a duplájára, 10 millió forintról 20 millió forintra nőtt volna. Korábban ugyan azt írtuk, hogy ez kikerült az Országgyűlés elé került tervezet szövegéből, azonban ez nem volt helytálló, ugyanis az Országgyűlés elé beterjesztett javaslat is tartalmazza ezt, az alábbi formában:

Az Infotv. 61. § (3) bekezdésében a „tízmillió” szövegrész helyébe a „húszmillió” szöveg lép.

Egyéb jogszabályok

Az Országgyűlés elő került javaslat módosítja a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény egyes rendelkezéseit is, többek között úgy, hogy a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető lesz. Módosul a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) is, olyan rendelkezéssel, amely szerint a közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot tartalmazó szerzői művek esetén a megtekintésének lehetővé tétele is lehet a megismerés módja. Módosul továbbá a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény (Illetékességi tv.), a Veszprémi Járásbíróság illetékességi területe változik.

Hatálybalépés

Míg a korábbi tervezet szerint a módosítások egységesen 2015. szeptember 1-jén léptek volna hatályba, addig az új tervezet a hatálybalépést egyfelől a törvény kihirdetésétől számított időtartamban határozza meg, másfelől egyes rendelkezéseket korábban (kihirdetés +3 nap), míg másokat később (kihirdetést követő 3. hónap első napja). A kihirdetést követő rövid időn belül hatályba lépő változások a közérdekű adatok megismerésére és az ezzel kapcsolatos eljárásokra vonatkoznak. Az összes többi rendelkezés, így például a kötelező szervezeti szabályozások (Binding Corporate Rules, BCRs) elismerése vagy az adatvédelmi incidensek nyilvántartására vonatkozó kötelezettségek várhatóan 2015. október 1-jén lépnek hatályba, feltéve, ha az Országgyűlés a módosításokat még júliusban elfogadja, és a törvény kihirdetésére még ebben a hónapban sor kerül.

Rövidesen készítünk egy részletesebb összehasonlítást arról, hogy mi változott az Országgyűlés elő került javaslatban a korábbi tervezethez képest.

Update #1 (június 30.)

Elkészítettük azt az összehasonlítást, amely az Igazságügyi Minisztérium által korábban tervezett módosító szöveg, illetve az Országgyűléshez végül benyújtott javaslat közötti különbségekre mutat rá. Az összehasonlítás az alábbiakban olvasható, illetve innen le is tölthető (frissítve a július 6-án elfogadott módosító javaslat változásaival, lásd Update #3 lent, valamint a Köztársasági Elnöknek aláírásra megküldött végleges változatban történt változtatásokkal, lásd Update #5 lent).

Az összehasonlítás elkészítéséhez nyújtott segítséget köszönöm Veres Zsuzsanna kolléganőmnek.

Update #2 (július 6.)

Az Országgyűlés honlapján elérhető napirend szerint a mai napon (július 6.) szavaznak a képviselők az Infotv. módosításáról, húsz másik törvényjavaslat (köztük az ideiglenes biztonsági határzárról szóló javaslat) és számos egyéb napirendi pont mellett.

Update #3 (július 6.)

Az Országgyűlés a mai napon megszavazta a javaslatot, egyetlen módosítással, az jelenleg az Országgyűlés elnökének aláírására vár. Erre öt napon belül kerül sor, majd azt megküldik a köztársasági elnöknek, aki a megküldött törvényt további öt napon belül aláírja, és elrendeli annak kihirdetését a Magyar Közlönyben. Ha a köztársasági elnök esetleg nem érte egyet, akkor azt megfontolásra visszaküldheti az Országgyűlésnek, vagy ha azt az Alaptörvénnyel ellentétesnek tartja, akkor az Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára az Alkotmánybíróságnak megküldheti.

Update #4 (július 7.)

Az Országgyűlés honlapja szerint az Országgyűlés elnöke már aláírta a tegnap megszavazott módosító törvényt, így az jelenleg a Köztársasági Elnök aláírására vár.
A módosításokról szóló angol nyelvű összefoglaló ezen a linken olvasható.

Update #5 (július 13.)

A Köztársasági Elnök június 11-én aláírta a módosító törvényt, így az várhatóan néhány napon belül kihirdetésre kerül a Magyar Közlönyben. Az Országgyűlés által megszavazott és a Köztársasági Elnöknek aláírásra megküldött, azaz a végleges szöveg addig is innen letölthető vagy az alábbiakban olvasható:

Update #6 (július 14.)

A tegnapi Magyar Közlönyben (2015. évi 102. szám) már meg is megjelent a módosító törvény, amelynek száma és címe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá egyes más törvények módosításáról 2015. évi CXXIX. törvény. Így az előzetes várakozásoknak megfelelően a közérdekű adatok megismerésére és az ezzel kapcsolatos eljárásokra vonatkozó módosítások 2015. július 16-án lépnek hatályba, míg az egyéb módosítások, köztük a kötelező szervezeti szabályozások (Binding Corporate Rules, BCRs) elismerése vagy az adatvédelmi incidensek nyilvántartására vonatkozó kötelezettségek 2015. október 1-jén lépnek hatályba.

A Magyar Közlönyben kihirdetett törvény letölthető innen vagy olvasható itt:

Update #7 (szeptember 8.)

Az augusztus 31-i Magyar Közlönyben (2015. évi 121. szám) megjelent a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 20/2015. (VIII. 31.) IM rendelet (link), amely szerint a BCR jóváhagyásának hivatalos díja 266.000,- Ft. Ez az IM rendelet a BCR-okra vonatkozó szabályokkal egy időben, október 1-jén lép hatályba. 

Update #8 (szeptember 29.)

A NAIH honlapján közzétette a BCR jóváhagyására vonatkozó útmutatóját. Erről részletesen itt olvashat.


dr. Halász Bálint, ügyvéd
Knight Bird & Bird Iroda
balint.halasz@twobirds.com
+36 1 799 2000

Tags

információszabadság, közérdekű adatok, naih, személyes adatok, személyes adatok megsértése, adatvédelem