This browser is not actively supported anymore. For the best passle experience, we strongly recommend you upgrade your browser.

Hungarian Hub

A Bird & Bird blog

| 2 minutes read

Kiderültek a közérdekű adatigénylés díjai

A Kormány honlapján ma jelent meg az az előterjesztés, amely a közérdekű adatigénylés díjait tartalmazza. Az előterjesztést szeptember 7-éig (hétfő) lehet véleményezni.

IP0008_WEB_590X200

Korábbi blogbejegyzésünkben beszámoltunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) módosításáról. Ezek közül a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó új szabályok már július 16-án hatályba léptek, köztük az is, hogy a közérdekű adatigényléssel során kért, illetve kiadott adatokat tartalmazó dokumentumról történő másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – az adott adatot kezelő közfeladatot kezelő szerv költségtérítést állapíthat meg (29. § (3) bekezdés). Az Infotv.-be bekerült az is, hogy a költségtérítés mértékének megállapítása során figyelembe vehető költségelemeket és azok legmagasabb mértékét, valamint a másolatként igényelt dokumentum jelentős terjedelmének megállapítása során alkalmazandó szempontokat jogszabály határozza meg (29. § (5) bekezdés).

Az Infotv. 29. §-a október 1-jével ismét módosul, további részletezve a költségtérítéssel kapcsolatos rendelkezéseket:

(4) Ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.
(5) A költségtérítés mértékének meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők figyelembe:
a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,
b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének költsége, valamint
c) ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott költségelemek megállapítható mértékét jogszabály határozza meg.

Az Igazságügyi Minisztérium által jegyzett, a Kormány honlapján a mai napon megjelent tervezet szerint a költségtérítés megállapítása során az alábbiakat kell figyelembe venni:

  • papír alapú fekete-fehér másolat esetén 5Ft/másolt oldal, színes másolat esetén 25 Ft/másolt oldal (csak, ha a másolt oldalak száma 10-nél több);
  • optikai adathordozón (CD, DVD) nyújtott másolat esetén 580 Ft/adathordozó;
  • kézbesítés költsége a hivatalos iratokra vonatkozó postai díjakkal egyezik meg;
  • az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége abban a mértékben vehető figyelembe, amennyivel az adatigénylés teljesítéséhez szükséges munkaerő-ráfordítás időtartama meghaladja a 8 munkaórát;
  • munkaerő-ráfordítás költségeként legfeljebb óránként 1.100 Ft vehető igénybe [valószínűleg inkább figyelembe];
  • ha a költségtérítés összege meghaladja a 10.000,- Ft-ot, akkor a költségtérítést előre kell megfizetnie az adatokat igénylőnek;
  • a tervezet indokolása szerint nincs annak akadálya, hogy a költségtérítés megállapítását a közfeladatot ellátó szerv mellőzze (pl. ha a költségtérítés adminisztrációja nagyobb terhekkel járna, mint az abból befolyó bevétel), illetve a költségtérítést alacsonyabb mértékben állapítsa meg, továbbá a megállapítható mérték nem jelenti azt, hogy e mértéket az adatkezelő minden esetben érvényesítheti, a költségtérítésnek ugyanis a valós költségekhez kell igazodnia, így ha azok a tervezetben meghatározott összegeknél alacsonyabbak, az adatkezelőnek a tényleges költséget kell figyelembe vennie.

A költségtérítés mértékével kapcsolatos Kormányrendelet – a tervezet szerint – október 1-jén lép majd hatályba, egyidejűleg az Infotv. fenti, a költségtérítéssel kapcsolatos rendelkezéseinek módosításával.

dr. Halász Bálint, ügyvéd
Knight Bird & Bird Iroda
balint.halasz@twobirds.com
+36 1 799 2000

Tags

adatigénylés, információszabadság, költségtérítés, közérdekű adatok, adatvédelem