This browser is not actively supported anymore. For the best passle experience, we strongly recommend you upgrade your browser.

Hungarian Hub

A Bird & Bird blog

| 2 minutes read

Veszélyhelyzet és adatvédelem: a speciális rendelkezések

A veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet 2020. május 5-én lépett hatályba, de a már ekkor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Ezzel bővült az adatkezelésre vonatkozó veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályok köre, a 93/2020. (IV. 6.) Korm. rendeletet hatályba lépését követően első alkalommal. Utóbbi jogszabály felhatalmazásával az Operatív Törzs széles jogosítványokat kapott a koronavírus-járvány elleni védekezéshez. Ennek értelmében az Operatív Törzs adatszolgáltatást kérhet bármely szervtől, jogi személytől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől, amely a megkeresésnek köteles eleget tenni.

A most hatályba lépett új szabályok alapján

  • a veszélyhelyzet idejére
  • a koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése, továbbterjedésének megakadályozása céljából kezelt személyes adatok tekintetében
  • felfüggesztésre kerülnek az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos kérelme alapján teendő intézkedésekre vonatkozó határidők.

Továbbá kevésbé szigorúak lesznek az adatkezelési tájékoztatásra vonatkozó szabályok, módosulnak az igényérvényesítés körében a határidők, valamint változnak a rendelkezések a közérdekű adatigénylés körében is.

Eltérések a személyes adatok védelme területén

A kormányrendelet nem fejti ki pontosan, hogy milyen adatkezelőkre vonatkozik az eltérés, a hatályt az adatkezelés célja szerint határozza meg, így bizonyos alapvető kötelezettségek alól ideiglenesen mentesülnek mindazon adatkezelők, amelyek a fenti, koronavírus visszaszorítása céljából kezelnek adatot.

Az érintettnek az adatkezelőhöz a jogaik gyakorlása (GDPR 15-22. cikkek: előzetes tájékozódáshoz való jog, hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, törléshez való jog) érdekében benyújtott kérelme alapján teendő minden intézkedést a veszélyhelyzet megszűnéséig fel kell függeszteni, ezen intézkedésekre irányadó határidők (pl. a GDPR szerinti 30 nap) kezdő napja a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő nap. Az érintettet erről a veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 90 napon belül tájékoztatni kell.

A GDPR szerinti rendelkezésre bocsátandó információkról való tájékoztatást teljesítettnek kell tekinteni, ha a fenti céljából végzett adatkezelés esetében az adatkezelés

  • céljait
  • jogalapját, és
  • terjedelmét

közérthető formában rögzíti az általános tájékoztató. A tájékoztató közöltnek tekinthető, ha elektronikusan az érintett rendelkezésére áll.

Az adatkezelés tekintetében a bejelentés, kérelem, illetve keresetlevél alapján meginduló eljárás határidejének kezdő napja a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő nap.

A jogszabályi könnyítések ellenére a NAIH testhőmérséklet-mérés és a kapcsolódó egészségügyi különleges adatok kezelésének körében az érintettek magánszféráját jobban védő iránymutatásokat tett közzé.

Eltérések a közérdekű adatigénylés területén

A személyes adatok bizalmasságával szemben a nyilvánosság elve érvényesül a közérdekű, illetve a közérdekből nyilvános adatok tekintetében az Infotv. és az Alaptörvény vonatkozó rendelkezései szerint. A főszabály, hogy az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot erre irányuló igény alapján – a törvényben megállapított kivételekkel – bárki megismerhesse.

Ilyen igény esetén fő szabály szerint 15 napon belül kell az érintett adatokat rendelkezésre bocsátani, amely határidő további 15 nappal meghosszabbítható. A kormányrendelet hatályba lépésétől kezdődően a 15 napos határidő 45 napra módosult, amelyet további 45 nappal meg lehet hosszabbítani, ha valószínűsíthető, hogy az adat kiadása a közfeladat ellátását veszélyezteti.

A vírus terjedésének megfékezése érdekében az igényt szóban nem lehet benyújtani, és az adatigénylés csak akkor teljesíthető az igénylő által kívánt formában, ha az egyébként nem jár az igénylőnek a közfeladatot ellátó szerv előtti személyes megjelenésével.

Szerzők:

Halász Bálint

ügyvéd, partner

Sziládi Péter

ügyvédjelölt

Tags

COVID-19, járványveszély, közérdekű adatigénylés, tájékoztatáskérés, adatvédelem